RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck, z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, nr telefonu 58 673 20 96, adres email: ugpuck@onet.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów dla pedagogów, psychologów szkolnych i nauczycieli.
Podstawą przetwarzania danych osobowych są Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym tj. wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub w odniesieniu do przetwarzania danych kontaktowych podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez przekazanie nam tych danych.
Odbiorcami danych osobowych są Odbiorcami są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które biorą udział w organizacji przedsięwzięć na mocy podpisanego porozumienia – Szkoła Podstawowa w Darzlubiu, PROKLIENT Leszek Dowgiałło oraz osoby prowadzące zajęcia, warsztaty czy wykłady.
Dane osobowe są przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia przedsięwzięcia lub do momentu wycofania zgody.
Każdy ma prawo do Ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Ponadto w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.