Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck, z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podstawą przetwarzania danych osobowych są Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgoda
Odbiorcami danych osobowych są Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania poszczególnych zadań wynikających z realizacji programu „3xD Dostrzeż …, Dociekaj…, Działaj!” (konferencje, seminaria, szkoła dla rodziców) lub do momentu wycofania zgody.
Każdy ma prawo do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku wyrażenia zgody, każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych podanych na podstawie zgody.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, także nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbędne do udziału w wyżej wymienionych działaniach.